حضور گوینده ۲۰:۳۰ با لباس سپاه پاسداران
حضور گوینده ۲۰:۳۰ با لباس سپاه پاسداران