کد خبر: ۵۱۶۱۲
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۶
تدبیرنو،اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر در نظر دارد خرید تجهیزات اندازه گیری ذرات و گازهای آلاینده هوای محیطی (در یک ایستگاه) را به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد .
داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند پس از نشر آگهي با توجه به تاريخ دريافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه و اسناد را دريافت و با توجه به موارد ذيل و ساير شرايط در اسناد مناقصه ، پيشنهاد خود را تنظيم نمايند .
1-    مبلغ سپرده شركت در مناقصه 1.750.000.000ريال ( یک میلیاردو هفتصدو پنجاه میلیون ريال )
2-    تاريخ دريافت اسناد در ساعت هاي اداري از تاريخ 28/02/99  لغايت 07/03/99
3-    آخرين مهلت ارسال پاكات پيشنهاد : پايان ساعت اداري تاريخ 18/30/99
4-    تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 00/10 صبح روز 19/03/1399
5-    کلیه اسناد در سامانه ستاد به آدرس فوق موجود می باشد و شماره تجدید فراخوان این مناقصه ۲۰99۰۰۳۵۱۲۰۰۰۰۰3 می باشد .
6-    پس از ارزيابي فنی از پيمانكاران داراي صلاحيت كه حداقل امتياز لازم را كسب نموده باشند .
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس  41934 - 021
نام:
ایمیل:
* نظر: