کد خبر: ۴۷۰۲۶
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۳
طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۵۲ درصد بیکاران کشور جوان هستند.
به گزارش «تدبیر نو» به نقل از میزان، مطابق آخرین آمار منتشر شده از مرکز آمار در گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار ۹۸، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در فصل بهار ۹۸ جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر ۲۷۳۳۹ هزار نفر بوده است که از این تعداد ۲۴۳۸۳ هزار نفر یعنی بیش از ۸۹ درصد آن را شاغلان و ۲ هزار و ۹۵۷ هزار نفر یعنی حدود ۱۱ درصد را بیکاران تشکیل می‌دهد. از کل تعداد بیکاران کشور هزار و ۵۵۰ هزار نفر یعنی بیش از ۵۲ درصد را جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال تشکیل می‌دهند.

نرخ مشارکت اقتصادی با ۱.۱ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه گذشته به ۴۰.۶ درصد رسیده است. این شاخص در بین مردان ۶۵ درصد و در بین زنان ۱۶.۱ درصد بوده است.

همچنین نتایج این طرح نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی نسبت به فصل گذشته افزایش داشته است. به طوری که این شاخص در نقاط شهری با ۰.۷ افزایش نسبت به فصل قبل ۳۹.۸ درصد و در نقاط روستایی به ۲.۵ درصد افزایش به ۴۳.۱ درصد رسیده است.

سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۹.۶ بخش صنعت ۳۱.۵ درصد و در بخش کشاورزی ۱۸.۹ درصد بوده است که نسبت به فصل قبل آن در بخش خدمات ۲ درصد کاهش در بخش صنعت ۹ درصد کاهش در بخش کشاورزی ۲.۹ درصد افزایش داشته است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر با ۱.۳ درصد کاهش نسبت به زمستان ۹۷ به ۱۰.۸ درصد رسیده است این شاخص در بین مردان ۹.۲ درصد و در بین زنان ۱۷.۳ درصد بوده است.

نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در این فصل نسبت به فصل زمستان هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی کاهش داشته است به طوری که این نرخ در نقاط شهری با ۱.۳ درصد کاهش به ۱۲ درصد و در نقاط روستایی با ۱.۴ درصد کاهش به ۷.۳ درصد رسیده است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله با ۱.۸ درصد کاهش نسبت به فصل زمستان ۹۷ به ۲۳.۷ درصد رسیده است. این شاخص در نقاط شهری ۲۶.۱ درصد و در نقاط روستایی ۱۶.۸۸ درصد بوده است که نسبت به فصل قبل آن به ترتیب ۱.۸ و ۱.۹ درصد کاهش داشته است.

نام:
ایمیل:
* نظر: